På de følgende sider kan du læse de vilkår og betingelser, som gælder når du indgår aftale og får udført serviceydelser gennem Slott-Electric ApS. Disse vilkår og betingelser, som sendes sammen med din aftale og ordrebekræftelse fra Slott-Electric ApS, er grundlaget for aftalen mellem dig og Slott-Electric ApS.

Generelle vilkår og betingelser

Det fastsættes at nedenstående liste ikke er udtømmende, og at listen desuden kan udvides eller modificeres til på baggrund af et identificeret behov.

§1. Pris

Timeprisen angivet på slott-electric.dk er ekskl. moms, og der tages udgangspunkt i den angivne timepris ved serviceydelser som enten faktureres pr. time eller ud fra faste tilbud. Der tages forbehold for tastefejl og fejlinformation.

§2. Levering

For hver opgave afstemmes tid, pris og forventninger med kunden og alle vores indgåede aftaler overholdes. Såfremt afvigelser fra den indgåede aftale skulle opstå, giver vi naturligvis kunden besked herom. Det er vores kernesag at opretholde længerevarende kunderelationer. Ved indgåelse af aftale udføres opgaven af vores faste elektrikere som er tilknyttet Slott Electric ApS eller én af vores samarbejdspartnere. Elektrikeren kommer på adressen og udfører opgaven jf. specifik aftale.

§3. Betaling

Betalingen foregår via separat faktura der sendes via mail, som sendes automatisk til kundens opgivne mailadresse.

 • Betaling skal foregå som bankoverførsel til:
  o Konto nr.: 5501 4398494216
  o Bank: NORDEA

Ved for sen indbetaling tillægges rente 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

§4. Fortrydelsesret

Slott-Electric tilbyder 14-dages fortrydelsesret ved indgåelse af aftale omkring serviceydelser/opgaver. Det skal dog noteres at efter en eventuel igangsat/udført installation frafalder fortrydelsesretten.

§5. Generelle betingelser

For yderligere generelle betingelser henvises til AB18 guiden for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder. Derudover tager vi udgangspunkt i TEKNIQ’s standard forbehold for elarbejde.

§6. Autorisation

Du får sikkerhed for, at alle elinstallationer er udført korrekt efter gældende lovgivning. Det gælder både i forhold til sikkerhed, sundhed og miljø. Slott-Electric ApS er en autoriseret el-installatør med sikkerhedsstyrelsens stempel.

§7. Returnering

Slott-Electric ApS
Kattegatvej 45, 1. th.
2150 Nordhavn
CVR nr. 40790578

Salgs- og leverings­betingelser

Nedenfor kan du læse salgs- og leveringsbetingelser gældende for din aftale med Slott-Electric. Disse vilkår er til en hver tid gældende for din aftale med Slott-Electric, og fremsendes sammen med ordrebekræftelsen.
Det fastsættes at nedenstående liste ikke er udtømmende, og at listen desuden kan udvides eller modificeres på baggrund af et identificeret behov blandt aftalens involverede parter.

§1. Parterne

Salgs- og leveringsbetingelsernes formål er at regulere parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser. Betingelserne omfatter derfor samtlige parter og har i forholdet mellem parterne forrang for mundtlige aftaler.

§2. Aftalegrundlag

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for aftaler mellem Slott-Electric og kunden. Betingelserne omfatter salg af serviceydelser omhandlende elektriske installationer.
Afvigelser fra aftalen skal ske skriftligt for at være gyldige – ellers har disse betingelser forrang. Det fremgår af det specifikke aftaledokument, som kunden underskriver ved indgåelse af aftale, hvad der specifikt er indgået aftale omkring.

§3. Tilbud og ordrebekræftelse

Kunden kan forud for ordrebekræftelsen afvise tilbuddet givet af Slott-Electric. Såfremt kunden har modtaget ordrebekræftelsen med de aftalte individuelle vilkår er aftalen gældende. Afviger ordrebekræftelsen fra de aftalte vilkår skal kunden indenfor 8 dage informere omkring dette.

§4. Levering

Levering sker jævnfør specifik aftale omkring leveringstidspunktet og installationstidspunkt. Installationstidspunktet gives med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for Slott-Electric’s kontrol. Slott-Electric fastlægger på baggrund af en vurdering af arbejdets omfang et leveringstidspunkt for de aftalte ydelser. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønsker.

§5. Bestemmelser for installation af ladeløsninger

For vilkår og betingelser omkring ladeløsninger henvises til følgende link.

§6. Vilkår for serviceaftale

Serviceaftaler omfatter drift og vedligeholdelse af elektriske installationer. Hvad der specifikt skal udføres aftales i særskilt dokument skriftligt, og serviceaftalens pris defineres ligeledes heri.

§7. Behandling af personoplysninger

De personoplysninger, som Slott-Electric behandler, består af almindelige personoplysninger, herunder navnet på kundens repræsentant, titel og repræsentantens e-mailadresse og telefonnummer hos kunden samt eventuelt CVR nummer.

§8. Tekniske ændringer og forstyrrelser

Slott-Electric kan til enhver tid uden varsel foretage tekniske ændringer i forbindelse med serviceydelser og tjenester ud fra et identificeret behov. Dette kan betyde at nedetid af elektricitet i kortere perioder kan være nødvendigt. Det tilstræbes i videst muligt omfang at varsle de berørte parter i rimelig tid, og at gøre elektriciteten tilgængelig igen hurtigst muligt for kunden/parterne.

§9. Ansvarsbegrænsning

Slott-Electric kan ikke drages til ansvar for fejl og mangler, forsinkelse eller manglende opfyldelse af aftalen som har med tredjemand at gøre. Leveringsumulighed eller skader, der kan henføres til, at de tekniske forudsætninger ikke er til stede, kan Slott-Electric ligeledes ikke drages til ansvar for.

 • Slott-Electric er ikke ansvarlig for produkter der ikke er købt gennem Slott-Electric selv.
 • Slott-Electric er ikke ansvarlig for tab, fejl, nedbrud mm. der kan føres tilbage til tredjemand.
  Herunder netudbydere og eludbydere.
 • Slott-Electric er ikke ansvarlig for brugerfejl.
 • Slott-Electric er ikke ansvarlig for følgeskader, indirekte tab, driftstab, avancetab, tab af omsætning eller produktion, tab af data, tab der kan henføres til manglende eller begrænset adgang til at anvende tjenesten, uanset om sådanne tab fremstår som direkte eller indirekte tab.
 • Slott-Electric kan ikke drages til ansvar for nedetid i forbindelse med udførelse af serviceydelser jf. §9.

§10. Ændringer

Slott-Electric forbeholder sig retten til at ændre priser, herunder abonnementspriser og timepriser.
Ændringer der er af væsentlig karakter af vilkår og priser til ugunst for kunden varsles forud herfor. Kunden bliver varslet minimum 1 måned før ændringerne via e-mail.
Som kunde kan du i forbindelse med væsentlige ændringer, som beskrevet ovenfor, opsige aftalen med et varsel på mindst 14 dage til tidspunktet for ikrafttrædelse af ændringerne. Herefter gælder de normale opsigelsesvilkår.
Ændringer som er til fordel for kunden kan ændres uden varsel. Dog ændres gebyrer uden varsel. Alle ændringer kan ses på hjemmesiden: www.slott-electric.dk.

§11. Kundeservice/døgnvagt

Standard kundeservice kan kontaktes på telefon alle hverdage mellem 08-16. E-mails til kundeservice kan sendes i alle tidsrum og slott-electric bestræber sig på at svare indenfor 24 timer. Skriftlige henvendelser via brev skal sendes til slott-electric’s adresse. Kundeservice kan ligeledes kontaktes, hvis kunden ønsker at klage.

Udvidet kundeservice indeholder kontakt alle ugens dage mellem 07-22.

Døgnvagt kan kontaktes telefonisk 24 timer i døgnet på tlf. nr. 73 111 300

Prisliste

Alle priser er ekskl. moms

Timepris lærling normal arbejdstid – 300 kr.
Timepris montør normal arbejdstid – 556 kr. (696 inkl. moms)
Timepris montør udenfor normal arbejdstid – 750 kr.
Døgnvagt – Udkald inkl. 1 times arbejde – 1.995 kr.
Udkald samme dag inkl. 1 times arbejde – 920 kr.
Pris for forgæves besøg – 999 kr.
Pris for installation af ladestander uden abonnement – 8.796 kr.
Pris for installation af ladestander med abonnement – 6.399 kr.
Udskiftning af RCD (fejlstrømsrelæ) 1.480 kr.

*Normal arbejdstid: Alle hverdage 07.00-16.00
Der henvises yderligere til vores vilkår og betingelser.